Последна актуализация на

Избягвайте хеджиране

Избягване на хеджирането е настройката по подразбиране и препоръчителната настройка за ZuluTrade брокерски сметки, които не поддържат ZuluTrade режима за търговия по подразбиране, който е търговия на базата на билети.

В търговията, базирана на билети, връзката между нови поръчки и съществуващите отворени позиции се извършва с помощта на специални билети за поръчки, за разлика от системи, където поръчките са свързани с инструмента. Въпреки разликата в естеството на двата режима, ZuluTrade поддържа изпълнението на всяка поръчка по начин, по който общото представяне и печалбата или загубата ще бъде едно и също, независимо от режима на търговия.

Когато тази опция е активирана, ZuluTrade ще откаже всички входящи поръчки, които ще хеджират съществуващите пазарни позиции и ще запази статуса на търговия на акаунта ви в едно по-цялостно и ясно състояние, което се препоръчва за по-малко напредналите потребители. Ако решите да я деактивирате, моля, имайте предвид, че могат да възникнат следните случаи:

Случай 1 - Недостатъчен наличен марджин, за да управлявате вашата сметка

Всяко действие, извършвано в сметката ви, е поръчка. При системите, които не са базирани на билети, когато потребителят се опитва да затвори отворена позиция, ZuluTrade издава поръчка с еднакъв размер на лота и с обратна посока. Тъй като поръчките изискват марджин, за да бъдат изпълнени от вашия брокер, моля, бъдете много внимателни да имате достатъчен марджин в сметката си във всеки момент, така че всички поръчки (купува, продава или в затваря) да могат да бъдат извършени.

С избирането на опцията „Избягвайте хеджиране“, няма да се нуждаете от допълнителен марджин, за да изпълнявате поръчки за затваряне на позиции в ZuluTrade.

Случай 2 - Противоречиви стратегии

Доставчиците на сигнали за ZuluTrade работят с търговия, базирана на билети. Така че, ако разрешите сметката ви да получава поръчки с обратната посока за една и съща валутна двойка, моля, имайте предвид, че противоречивите стратегии могат да повлияят на вашата сметка, понеже сигнали от едни и същи или различни доставчици на сигнали могат да противодействат един на друг.

С избирането на опцията „Избягвайте хеджиране“, търговията, която ще предизвика хеджиране, ще бъде избегната и ще бъде по-лесно да се сравни състоянието на търговията между вашата ZuluTrade сметка и вашия брокер.

Случай 3 - Различно представителство между вашия статус на търговия в ZuluTrade и при вашия брокер

Ако имате отворена позиция в сметката си и след това получите поръчка със същия размер в противоположната посока, това ще бъде разбрано като поръчка за затваряне във вашата брокерска сметка, но и двете позиции ще се появят открити във вашата ZuluTrade сметка. Така че, въпреки че изпълнението на всички търговски дейности и реализираната печалба или загуба за тези позиции ще бъде идентична, представителството ще се различава между вашия брокер и вашите ZuluTrade сметки.

С избирането на опцията „Избягвайте хеджиране“, търговията, която ще предизвика хеджиране, ще бъде избегната и ще бъде по-лесно да се сравни състоянието на търговията между вашата ZuluTrade сметка и вашия брокер.